ورق سیاه

ردیفضخامتحالتابعادمحل بارگیریقیمتتاریخ 
۱۹۱۰رول۶*۲اصفهان ۲۶۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۸۲۰رول۱.۵*۶اصفهان۲۵۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۷۱۰رول ۶*۲اصفهان ۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۶۸رول ۶*۱.۲۵اصفهان ۲۳۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۵۲رول ۱اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۴۲رول۱اصفهان ۲۶۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳۱۰رول ۶*۲اصفهان ۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۲۲رول ۱.۲۵اصفهان ۲۵۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۱۱۰رول ۶*۲اصفهان۲۷۵۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۰۲رول ۱ اصفهان ۲۵۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹۱۵رول۱.۵اصفهان۱۵۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۱۲رول۱.۵اصفهان۱۵۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۱۰رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۸رول۱.۵اصفهان۱۵۱۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۶رول۱.۵اصفهان۱۶۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۵رول۱.۵اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۳۴رول۱.۵اصفهان۱۹۷۵۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۳رول۱.۵اصفهان۲۱۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۲رول۱.۲۵اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۰۳

پروفیل

ردیفسایزضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل تحویلقیمتتاریخ
۲۲۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان۲۷۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۱۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۶۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۰۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۹۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۱۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۸۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۶۱۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۷۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۶۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۶۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۷۰۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۵۱۰*۲۰۲۶۵.۷اصفهان ۲۶۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۴۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۵۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۳۳۰*۳۰۲۶۱۱.۷اصفهان ۲۵۸۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۲۸۰*۴۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۷۰*۷۰۲۶۲۷اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۰۴۰*۴۰۲۶۱۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۹۶۰*۶۰۲۶۲۳اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۸۵۰*۵۰۲۶۱۹اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۰*۲۰۲۶۷.۷اصفهان۲۲۳۲۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۰*۳۰۲۶۹.۵اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰*۱۰۲۶۵.۷اصفهان۲۲۴۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۲۰*۱۲۰(ستونی۳)۳۶۱۳۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۰۰*۱۰۰۳۶۵۶اصفهان۲۱۱۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۹۰*۹۰۳۶۵۱اصفهان۲۲۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۸۰*۸۰۲/۵۶۳۸اصفهان۲۱۵۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳

پروفیل Z

ردیفارتفاعضخامتطول شاخهوزن شاخهمحل بارگیریقیمتتاریخ
۱۷۲۲۲.۵۶۴۳اصفهانتماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۶۱۸۲.۵۶۳۰اصفهان۲۴۹۵۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۵۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۴۲۰۲.۵۶۴۱اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۳۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۲۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۱۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۰۱۸۲۶۳۰اصفهان ۲۴۷۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۹۱۸۲۶۳۰اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۸۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان ۲۴۴۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۷۲۲۳۶۵۲اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲۲.۵۶۴۳اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰۳۶۴۹اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۲۰۲/۵۶۴۱اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۸۳۶۴۶اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۸۲.۵۶۳۸اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳
۱
۱۸۲۶۳۰اصفهان۰۹۹/۰۸/۰۳

میلگرد

ردیفسایزحالت طول محل قیمتتاریخ 
۱۹۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۸۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۲۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۷۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۱۶۱۲شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۷۴۰۰۰۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۱۵۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۷۳۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۹
۱۴۱۰شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۶۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳۸شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۲۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهان ۱۶۸۵۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۱۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۶۷۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۰۸شاخه آجدار ۱۲اصفهان ۱۶۹۰۰۰۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۹۳۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۸۲۸شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۷۲۵شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۶۲۲شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۲۷۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۵۲۰شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۲۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۴۱۸شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
۳۱۶شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۲۱۴شاخه آجدار۱۲اصفهان۱۳۳۰۰۰۹۹/۰۸/۰۳
۱۱۲شاخه آجدار۱۲اصفهانتماس بگیرید۹۹/۰۸/۰۳
پشتیبانی
سلام دوست عزیز! کمک نیاز دارید؟
کویر سوله
سلام دوست عزیز! به کویر سوله خوش آمدید ، سوالی اگر هست در خدمتیم!