کویر سوله

سوله شرکت هسته حفاری آریانا

کارفرما : شرکت هسته حفاری آریانا

مجری : شرکت کویرسوله

عرض : (٢٢+٢٢+٢٢)متر
طول ۶۶متر
ارتفاع ٧متر