کویر سوله

سوله شرکت سعد مکران

کارفرما : شرکت سعد مکران

مجری : شرکت کویر سوله

عرض : ٢٠متر
طول: ۶٠ متر
ارتفاع : ۶متر